ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ย. 2564
2 เชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 พ.ย. 2564
3 📣กกต. เชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
26
01 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ต.ค. 2564
5 คู้มือการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 ต.ค. 2564
6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 ต.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.บางหิน และ นายก อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ต.ค. 2564
8 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน และเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 ต.ค. 2564
9 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสืยงสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 ต.ค. 2564
10 แบบแจ้งการหาเสียง (สำหรับผู้สมัครแจ้ง กกต.ระนอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23