ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
18 ธ.ค. 2558
152 ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 ธ.ค. 2558
153 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 พ.ย. 2558
154 ประกาศองคการบริหารส่วนตําบลบางหนิ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 พ.ย. 2558
155 เอกสารติดตามและประเมินผผล แผนพัฒนา 3 ปี( 2558-2560 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 พ.ย. 2558
156 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
19 พ.ย. 2558
157 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 ต.ค. 2558
158 ประชาสัมพันธ์งบประมาณ รายจ่ายประจำ ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 ต.ค. 2558
159 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ต.ค. 2558
160 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18