ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
29 ม.ค. 2559
172 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 ธ.ค. 2558
173 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
18 ธ.ค. 2558
174 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
268
18 ธ.ค. 2558
175 ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
01 ธ.ค. 2558
176 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
30 พ.ย. 2558
177 ประกาศองคการบริหารส่วนตําบลบางหนิ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
19 พ.ย. 2558
178 เอกสารติดตามและประเมินผผล แผนพัฒนา 3 ปี( 2558-2560 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
295
19 พ.ย. 2558
179 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
19 พ.ย. 2558
180 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20