ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 มี.ค. 2559
182 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
26 ก.พ. 2559
183 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
29 ม.ค. 2559
184 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
30 ธ.ค. 2558
185 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
293
18 ธ.ค. 2558
186 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
18 ธ.ค. 2558
187 ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
01 ธ.ค. 2558
188 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
30 พ.ย. 2558
189 ประกาศองคการบริหารส่วนตําบลบางหนิ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
299
19 พ.ย. 2558
190 เอกสารติดตามและประเมินผผล แผนพัฒนา 3 ปี( 2558-2560 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
326
19 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22