ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักงาน อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 เม.ย. 2564
12 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 เม.ย. 2564
13 ประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 เม.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนา ของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
29 มี.ค. 2564
15 ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
26 มี.ค. 2564
16 แอปพลิเคชั่น รู้ทัน(Rootan)
173
17 มี.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
165
17 มี.ค. 2564
18 ขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานในสังกัด อบต.บางหิน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 มี.ค. 2564
19 ขอความร่วมมือประชาชน ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของ อบต.บางหิน ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 มี.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
22 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20