ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
493
08 มี.ค. 2559
222 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
499
08 มี.ค. 2559
223 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
26 ก.พ. 2559
224 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
29 ม.ค. 2559
225 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
30 ธ.ค. 2558
226 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
478
18 ธ.ค. 2558
227 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
475
18 ธ.ค. 2558
228 ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
01 ธ.ค. 2558
229 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
30 พ.ย. 2558
230 ประกาศองคการบริหารส่วนตําบลบางหนิ เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
488
19 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26